Algemene voorwaarden.

Hieronder vindt U onze verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn bij een overeenkomst tussen de koper en Omnia Tempus.

Identificatie
• Commerciële naam: Omnia Tempus BV
• Telefoon: +32 (0)493412368
• E-mail: info@omniatempus.be
• Maatschappelijke zetel: Hemelshoek 227, 2590 Berlaar
• Ondernemingsnummer: BE0749544932

1: Inhoud 
De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en de webshop van Omnia Tempus. Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van de hieronder besproken algemene voorwaarden door de klant. Omnia Tempus behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen zonder voorafgaande verwittiging en dit volgens het Belgisch algemeen recht. 
Er is veel tijd en moeite gestoken in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op deze website. Mocht er zich ondanks de voorzorgen dit op een correcte manier te doen, toch een fout bevinden op onze website inzake prijs of specificaties, dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld. 

Gelet ook op het feit dat afbeeldingen louter indicatief zijn . Onze producten zijn nooit identiek waardoor er geen garantie gegeven kan worden op het specifiek gekozen product.  

 

2: Prijzen
Afgebeelde prijzen zijn altijd geldig op de dag van consultatie of voor de eventueel vermelde geldigheidsperiode. Alle prijzen zijn exclusief verzendingskosten, eventueel opgelegde import taxen en accijnzen naargelang het land van verzending. 

3: Koopovereenkomst
1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de online betaling, om welke reden dan ook, niet uitgevoerd werd, neemt dit de verschuldigdheid van de prijs niet weg en dient deze per overschrijving voldaan te worden op het op de factuur aangegeven rekeningnummer, binnen de op de factuur vermelde vervaldatum.
2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Omnia Tempus onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Omnia Tempus passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4) Omnia Tempus kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de verkoopovereenkomst. Indien Omnia Tempus op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5) Omnia Tempus zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. Het bezoekadres van de vestiging van Omnia Tempus waar de consument met klachten terecht kan;
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Omnia Tempus deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
6) Indien Omnia Tempus zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


4: Uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden door Omnia Tempus gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Bij het aanmaken en beheren van uw gebruikersprofiel bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- facturatie-, of andere persoonlijke gegevens, kan Omnia Tempus in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (vb. levering of berichtgeving). Tevens bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord aan dit gebruikersprofiel gekoppeld. Onder de 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

5: Levering en tarieven

Tarieven van toepassing  gerekend vanuit de hoofdzetel : 

1.  Verzendkosten zijn onvermijdelijk bij een webshop en niemand betaalt ze graag. Om de productprijzen van OT helder te houden hebben we ervoor gekozen om de verzendkosten niet in de prijs van het product door te rekenen en op die manier te kunnen zeggen dat het verzenden gratis is.
Immers , bij aankoop van meerdere producten is het voor de klant voordeliger om de werkelijke verzendkosten te betalen.                                                                               

2. Binnen België:
    1-  Pakket:  7.50 euro  indien uw bestelling  minder dan 30 kg weegt en geen vermelding geeft van buitenformaat. 

    2- Boven de 30 kg of een buitenformaat zijn volgende tarieven van toepassing :                                     

       - Tot 10 km : 15 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Tot 30 km : 35 €                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Tot 45 km : 50 €                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Tot 70 km : 65 €                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Tot 85 km : 75€
      - +85 km : 85 €                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Nederland :                                                                                                                                                                                 
   1.- Pakket:  13.50 € indien uw bestelling  minder dan 30 kg weegt en geen vermelding geeft van buitenformaat.                                                                                 
   2. - Alle andere zendingen geld een tarief van 85 €  uitgezonderd de Waddeneilanden

                                                                                                                                 

4. Tarieven buiten België & Nederland zijn steeds op aanvraag. 

 

5. Al onze zendingen zijn voorzien van een Track & Trace nummer zo U mee kan volgen.                                                                                                                                                                Verzendingen worden ingepland na ontvangst van betaling binnen de 7 kalenderdagen indien het artikel voorradig is.                                                                                               
      Voor Nederland informeer naar onze specifieke leveringsdagen.  

6. Verzending grote en breekbare stukken:
      Soms kan het zijn dat bepaalde artikelen niet kunnen verzonden worden, maar enkel afgehaald of eventueel door ons aan huis geleverd aan andere leveringskosten       
     (wegens te breekbaar of te groot). Dit staat dan uitdrukkelijk bij het product vermeld.

7. Afhaling :
    U mag er ook steeds voor kiezen uw pakket zelf af te halen bij ons, in dat geval betaalt u uiteraard nooit verzendingskosten.
     Opgelet: na het klikken op "afhalen" verdwijnen      de leveringskosten pas uit uw winkelmandje.

 

7: Giveaway of wedstijden ( Gunsten )  

Het is aan de persoon of bedrijf dat een giveaway of gewonnen artikelen toekomt om zelf in te staan voor het transport van deze goederen. Deze dienen binnen de 14 kalenderdagen afgehaald te worden of er zal een andere winnaar worden getrokken. Onder geen enkel bedding kan de gewonnen partij zich beroepen op een verworven recht aangezien het over een gunst gaat die van bepaalde duur is. Indien er een vermoeden is van opzettelijk bedrog kan Omnia Tempus onverbiddelijk enerzijds allen tijde de wedstrijd opschorten of de winnaar in kwestie het gewonnen artikelen weigeren.  

 
8: Aansprakelijkheid bij transportschade
Voor het verzenden worden alle artikelen ondergaan aan een kwaliteitscontrole en volgens de regels van de kunst verpakt. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons binnen de 24 u op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via e-mail, een foto van het beschadigde artikel, inpakmateriaal en doos met adreslabel dienen hieraan toegevoegd te worden. Deze foto's zijn essentieel voor de opmaak van het schadedossier. Gooi dus nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

9: Verzakingsrecht
1. Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. U dient ons      binnen 14 werkdagen na levering van het product schriftelijk of via e-mail op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen. U kan hiervoor gebruik maken van het        bijgevoegde modelformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.
2. Dit is niet van toepassing voor BTW -plichtigen volgens het algemeen Belgisch Recht.  
3. Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw     
    ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, in dit geval de klant. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden
    gecrediteerd.
4. Het recht van retour geldt niet voor maatwerk of gepersonaliseerde producten, alsook solden artikelen 
5. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van 30 dagen na terug bezorging door Omnia
    Tempus terugbetaald in de vorm van een aankoop bon van Omnia Tempus. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Omnia Tempus,
    dan nemen wij alle kosten voor terugzending op ons.
6. Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld
     anders dan Omnia Tempus of de leverancier van het artikel.


10: Garantie
1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
   Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de     
    goederen te bewaren.
3. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Omnia Tempus en het artikel op zijn kosten terug te
    bezorgen aan Omnia Tempus.
4. Bij vaststelling van een zichtbaar gebrek moet de Klant Omnia Tempus binnen de 24 u na levering op de hoogte brengen. 
5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel
    in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig
     gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
6. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn,
    behoudens tegenbewijs door de klant.

7. Afhankelijk van het klimaat (droge of vochtige ruimtes) kunnen onze houten producten kleurverschillen, krimpscheuren, barsten en/of scheuren gaan vertonen. Deze
    eigenschappen behoren bij het natuurlijk materiaal van de door de verkoper aangeboden producten en is afhankelijk van het klimaat waaraan het product wordt
    blootgesteld. De verkoper kan hier derhalve geen garantie op geven.
8. Herstellingen aan het artikel, al dan niet onder garantie, dienen steeds in ons atelier te gebeuren. Het is dan ook aan de klant om het artikel zelf naar ons atelier te
    brengen/versturen, dit steeds na afspraak. 


11: Betaling
Betalen op de websites van Omnia Tempus gebeurt via de firma Mollie, gespecialiseerd in 100% beveiligde betalingen online. U kunt betalen met Bancontact/ Mister Cash, iDEAL of overschrijving. Hierdoor wordt op het ogenblik van uw betaling met bankkaart, automatisch de geldigheid van de toegangsrechten gecontroleerd en alle uitwisselingen van informatie gescrambled om er de vertrouwelijkheid van te waarborgen. De uitwisseling van gevoelige informatie zoals het nummer van uw bankkaart gebeurt tussen de klant en de 100% veilige site van de firma Mollie. Omnia Tempus of ongewenste bezoekers krijgen deze informatie niet te zien. Op het ogenblik van het doorgeven van uw bankkaartnummer bevindt u zich niet meer op onze servers, maar wel op de beveiligde servers van de firma Mollie.

12: Eigendomsrecht
Omnia Tempus blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

13: Toepassingsrecht en bevoegde rechtbanken
Op alle overeenkomsten tussen de websites van Omnia Tempus en de klant is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd.
Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.